Privacyverklaring

Privacyverklaring Wageningse Muur

Wij hechten veel waarde aan jouw privacy en persoonlijke levenssfeer. Voor de uitvoering van de Wageningse Muur hebben wij (soms) jouw persoonsgegevens nodig. Onze privacyverklaring is bedoeld om jou te informeren en uitleg te geven over welke gegevens wij gebruiken, welke doelen wij hebben vastgesteld voor het gebruik van jouw persoonsgegevens, met welke reden wij gebruik mogen maken van jouw persoonsgegevens, hoe lang wij jouw persoonsgegevens bewaren en of, en zo ja, met wie wij jouw gegevens delen. Wij behandelen jouw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Relevante Wetgeving).

PERSOONSGEGEVENS

Met het begrip ‘persoonsgegevens’ wordt de informatie bedoeld waarmee jij als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving. In deze privacyverklaring worden alle handelingen met betrekking tot het gebruik van jouw persoonsgegevens verwoord met het begrip ‘verwerken’.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ VAN JOU

Wij verzamelen niet zomaar alle persoonsgegevens. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die nodig zijn. 

Stichting Wageningse Wielermuur verzamelt op de website via de inschrijfformulieren voor de Dikke Banden Race en de Tijdrit de gegevens die benodigd zijn voor deze inschrijvingen. 

Deze gegevens worden bewaard op deze website en worden door het bestuur van de stichting gedownload in een spreadsheet zodat startnummers en eindtijden toegevoegd kunnen worden.

De deelnemerslijsten en eindtijden worden vervolgens gepubliceerd op de website.

In de deelnemerslijst wordt je naam, woonplaats en startnummer getoond.

In de uitslagenlijst wordt je naam en eindtijd getoond.

Indien je niet wilt dat deze gegevens van jou op de website getoond worden, kan je dit melden in een email aan de stichting: contact@wageningsemuur.nl. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Stichting Wageningse Wielermuur bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Voor de Dikke Banden Race worden gegevens verzamelt van kinderen jonger dan 16. Hiervoor is toestemming nodig van de ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Via het contactformulier worden de gegevens verzamelt die nodig zijn voor het contact. Deze gegevens worden niet bewaard op de website maar worden per email verstuurd naar de stichting ( contact@wageningsemuur.nl).

Alle personen die binnen onze organisatie te maken hebben met persoonsgegevens zijn gebonden aan de geheimhouding daarvan.

Alle gegevens worden vanaf de website verstuurd via een beveiligde internetverbinding (SSL).

Deze website maakt alleen gebruik van functionele cookies die nodig zijn voor een goede werking van de website. Er worden geen analytische of tracking cookies gebruikt.

WIE ONTVANGEN JOUW PERSOONSGEGEVENS

Wij delen jouw persoonsgegevens niet met derden. Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen.

FOTO’S EN VIDEO’S

Tijdens het evenement worden foto’s en mogelijk video’s gemaakt. Enkele foto’s, en wellicht video’s, worden gepubliceerd op de website of op flyers om mensen een beeld te geven van het evenement. Indien je dit niet wilt, kan je dit melden in een email aan de stichting: contact@wageningsemuur.nl. Dan verwijderen we de foto’s en/of video’s.

JOUW RECHTEN MET BETREKKING TOT JOUW PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens die wij van jou hebben verzameld, zijn van jouw persoonlijk.
Daarom heb jij de volgende rechten:
HET RECHT OM JOUW TOESTEMMING IN TE TREKKEN.
Jij hebt het recht om de toestemming die je hebt gegeven voor het mogen gebruiken van jouw persoonsgegevens in te trekken. Vanaf dat moment mogen wij, zonder andere grond, jouw persoonsgegevens niet meer gebruiken. Tot het moment dat jij jouw toestemming intrekt, hebben wij jouw persoonsgegevens wel mogen gebruiken.
HET RECHT VAN INZAGE
Op jouw verzoek zullen wij jou meedelen of er wat, en zo ja wat er, met jouw persoonsgegevens is gebeurd. Wij zullen jou dan informatie geven over de doeleinden waarvoor jouw persoonsgegevens zijn gebruikt, welke persoonsgegevens zijn gebruikt en wie de ontvangers zijn of worden van jouw persoonsgegevens. Ook, als dat kan, zullen wij jou meedelen welke periode jouw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen of op basis waarvan die periode wordt bepaald.
RECHT OP RECTIFICATIE
Zijn jouw persoonsgegevens niet juist of niet compleet? Neem dan contact met ons op. Wij zullen dan zo snel mogelijk jouw gegevens verbeteren of aanvullen. Wij laten dit ook de ontvangers van jouw persoonsgegevens weten.
RECHT OP HET WISSEN VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS
Op jouw verzoek zullen wij zo snel mogelijk jouw persoonsgegevens wissen. Hier zijn slechts enkele uitzonderingen op. Op het moment dat wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de doelen die wij hierboven hebben beschreven verwijderen wij jouw persoonsgegevens. Ook als wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt of verkregen verwijderen wij jouw persoonsgegevens. Wij laten dit ook de ontvangers van jouw persoonsgegevens weten.
RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING
In een aantal situaties heb jij het recht om het verwerken van jouw persoonsgegevens te beperken. Wil je hier een beroep op doen of meer informatie? Neem dan contact met ons op. Wij laten dit ook de ontvangers van jouw persoonsgegevens weten. RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN Jij hebt als betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Dit kan bij de: Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

MEDEDELING VAN EEN INBREUK IN VERBAND MET PERSOONSGEGEVENS VAN BETROKKENE
Op het moment dat een datalek heeft plaatsgevonden en dit een hoog risico voor jou meebrengt, delen wij jou dit zo snel mogelijk mee. Hier zijn uitzonderingen op. Wil jij hier meer over weten? Neem dan contact met ons op.

ONZE CONTACTGEGEVENS

Wil je gebruik maken van jouw bovenstaande rechten, heb je een vraag of vind je iets onduidelijk? Via onderstaande gegevens kan contact met ons worden opgenomen.

Stichting Wageningse Wielermuur 
Per adres: Van Doesburglaan 105 
6708 SR Wageningen

email: contact@wageningsemuur.nl

www.wageningsemuur.nl

TOT SLOT
Deze verklaring is tot stand gekomen op 01-01-2020 en is goedgekeurd door het bestuur van Stichting Wageningse Wielermuur.

Scroll naar boven